REGULAMIN
1.USŁUGA
1.1. Zakład pod nazwą: SALT & PEPA w Kolniku ul.Tczewska 42 prowadzony jest przez firmę OKO GROUP
POLSKA Izabela Bartoszewicz z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Żurawinowa 8.
1.2. SALT & PEPA w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie gotowych posiłków do Klienta. Oferowane
zestawy cateringu dostępne są na stronie internetowej: www.saltandpepa.pl
1.3. MENU jest zmienne to znaczy, że zamawiający otrzymuje co dzień inne posiłki. MENU na poszczególny
dzień jest dostępne na stronie internetowej www.saltandpepa.pl oraz jest dostarczane każdego dnia w formie
czytelnej etykiety.
1.4. Informacje zawarte na etykiecie:
– nazwa posiłku wraz z wymienionymi ogólnymi składnikami
– Wykaz wystepujących alergenów
– Wartości makroskładników z podziałem na: kcal, białko, węglowodany, tłuszcze
– Datę na jaki dzień przeznaczone są posiłki
– Opis posiłku „na ciepło”, „na zimno”
2. ZAMÓWIENIE I DOSTAWY
2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2.2. Zamawiającym w SALT & PEPA może być jedynie osoba dorosła, posiadająca osobowość prawną.
2.3. Na życzenie Klienta SALT & PEPA wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy podać w formularzu
zgłoszeniowym w momencie składania zamówienia przed dokonaniem płatności. Wystawiona faktura VAT
zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jednocześnie zamawiający
fakturę akceptuje, że otrzyma ją w formie elektronicznej.
2.4. Przystąpienie do programu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu
płatności przez stronę www.saltandpepa.pl
Po dokonaniu płatności lecz przed realizacją pierwszej dostawy Klient ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot
wpłaconych środków nastąpi w ciągu 5 kolejnych dni roboczych. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na
każdy dzień dostawy z osobna. Warunkiem jest natychmiastowe zgłoszenie po dniu w którym nastąpiła błędna
dostawa lub jakość produktów była niezadawalająca. Reklamacje Klient może zgłaszać poprzez wysłanie maila
na adres: catering@saltandpepa.pl
Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu oraz opłaceniu zamówienia. Cennik
uzależniony jest od wybranej diety, adresu dostawy oraz wybranych ilości dni dostawy. Całkowity koszt
generowany jest każdorazowo przed dokonaniem zamówienia i wyświetlany w prawym dolnym rogu dużymi
widocznymi cyframi. Kązdorazowo, Klient też otrzymuje potwierdzenie na podany przez siebie adres email
potwierdzenie z dokonanym zamówieniem oraz podanymi kosztami wraz z dostawą.
2.5. Występują 2 sposoby płatności:
A – poprzez portal do obsługiwania płatności TPAY z którym SALT & PEPA ma zawartą umowę
B – poprzez dokonanie przelewu na wskazany numer rachunku podając adres dostawy
2.6. Klient wybiera spośród dostępnych opcji zakres kaloryczności, rodzaj diety, oraz konkretne dni dostawy.
Dostawy odbywają się wg ściśle ustalonej trasy i mogą się różnić od proponowanej godziny podanej na
formularzu zgłoszeniowym.
2.7. Dostawy odbywają się w określonym obszarze administracyjnym: Pruszcz Gdański, Straszyn, Gdańsk,
Gdynia, Tczew, Elbląg, Łęgowo, Cedry Wielkie Żukowo, Pszczółki, Skowarcz, Różyny. SALT & PEPA ma prawo
odmówić realizacji dostaw jeżeli adres dostawy jest odległy od obsługiwanych regionów lub gdy dojazd do
Klienta stwarza trudności w szczególności nierówna, nieutwardzona droga stwarzająca ryzyko uszkodzenia
pojazdu lub jego każdorazowe mocne ubrudzenie.
2.8. Jeżeli dostawa jest nie możliwa – dostawca usiłuje skontaktować się telefonicznie. Po dwukrotnym
bezskutecznym kontakcie dostawa jest anulowana w tym dniu. Zestawy w tym przypadku są możliwe do
odbioru w siedzibie firmy SALT & PEPA w Kolniku ul. Tczewska 42 od godz.08:00 do 12:00. Po tym czasie
zestaw jest utylizowany ze względów sanitarnych. Zestawy dostarczane są na 6 dni w tygodniu od poniedziałku
do soboty włącznie. Dni świąteczne są dniami bez dostaw. Dostawy są realizowane w przeddzień wieczorem
aby Klient mógł zabezpieczyć posiłki w lodówce przed porą nocną. Posiłki dostarczane są z zachowaniem tzw.
ciągu chłodniczego własnymi przystosowanymi do tego celu pojazdami.
Posiłki są zostawiane w ustalonym miejscu zgodnie z instrukcją podaną w formularzu.
3. SKLEP INTERNETOWY
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na
jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w
ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do
stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu
pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących
przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności
poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla serwisu
saltandpepa.pl,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego
użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci
Internet.
3.6. Na każdym etapie zamówienia Klient ma prawo do modyfikacji swoich danych oraz zamawianego towaru.
Przy każdej zmianie wyświetlana jest aktualna cena podana w kwocie brutto wymagana do zapłaty.
3.7. Zamówienie staje się zobowiązaniem dopiero po kliknięciu przycisku” ZAMÓW” oraz dokonaniu płatności
poprzez portal do obsługi płatności internetowych.
4. ALERGENY ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
4.1 SALT & PEPA informuje, że przygotowywana żywność może zawierać składniki alergenne.
Zamawiający nie może być osobą uczuloną na żadne alergeny występujące w żywieniu oraz jest osobą zdrową
bez braku przeciwwskazań do korzystania z usług cateringowych. Tym samym zamawiający oświadcza, że nie
jest uczulony na żaden składnik pokarmowy powszechnie stosowany w żywieniu. W szczególności.: gluten, jaja,
ryby, seler, laktoza, owoce morza, orzechy, sezam, gorczyca, soja, łubin, dwutlenek siarki. Zamawiający ponadto
oświadcza, że jest osobą w pełni zdrową i nie ma przeciwwskazań do korzystania z usługi cateringowej
oferowanej przez SALT & PEPA. Klient ma możliwość zamówienia diety bez glutenowej, bez laktozowej oraz
wykluczyć z menu ryby i owoce morza. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję podczas składania
zamówienia. Pomimo tego w dostarczanych posiłkach mogą pojawić się posiłki zawierające śladowe ilości tych
alergenów ze względu na występowanie tych alergenów w zakładzie. SALT & PEPA nie ponosi
odpowiedzialności w przypadku wystąpienia alergii pokarmowej na jakikolwiek składnik u Zamawiającego lub
dostarczony catering wpłynie negatywnie na stan zdrowia Zamawiającego.
5. OPAKOWANIA JEDNORAZOWE I OPAKOWANIA WYMIENNE
5.1. Podczas zamówienia Klient dokonuje wyboru pojemników jednorazowych lub wymiennych. Aby zamówić
catering w opakowaniach wymiennych konieczne jest zaznaczenia odpowiedniej (płatnej) opcji podczas
składania zamówienia oraz wpłacenie kaucji. Nie zaznaczenie opcji OPAKOWANIA WYMIENNE skutkuje
dostawą cateringu w opakowaniach jednorazowych.
5.2. Dokonując zamówienia diety w opakowaniach wymiennych Klient zobowiązuje się przede wszystkim do
tego, aby pojemniki nie uległy uszkodzeniu oraz zagubieniu. Każdorazowo Klient przed zwrotem opakowań
zobowiązuje się do umycia pojemników oraz zerwaniu folii na której znajduje się etykieta. Folia jest jednocześnie
plombą poświadczającą, że pojemnik został wyparzony i nadaje się do użycia. Dopiero tak przygotowany
pojemnik wraz z przykrywką zostanie odebrany przez pracownika firmy. Odbiór pojemników odbywa się raz w
tygodniu w ustalonym dniu i porze. Sztaplowane pojemniki należy wystawić w ustalonym miejscu w dowolnej
torbie. Każdorazowy odbiór pojemników jest odnotowany w systemie tym samym odejmowany od stanu
przewidzianego pierwotnie w zamówieniu.
Ze względów higienicznych podczas odbioru pojemników na pojeździe nie znajdują się paczki z żywnością.
5.3. Zwrot lub potrącenie kaucji
W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z w/w warunków czyli: uszkodzenie pojemnika, brak zerwanych
plomb, lub brak któregokolwiek pojemnika skutkuje potrąceniem kwoty z kaucji. Wysokość kaucji uzależniona
jest od ilości pojemników w diecie oraz ilości dni dostaw. Za każdy brak pojemnika lub pokrywki, uszkodzenie
któregokolwiek elementu lub ewidentne nieumycie pojemnika – potrącana jest kwota z kaucji w wysokości 10zł.
W przypadku braku więcej niż połowy pojemników z zamówienia, Klient otrzymuje dowód zakupu pojemników
w pełnej kwocie wpłaconej kaucji tym samym dokonuje zakupu pojemników w pełnej ilości.
5.4. Wszystkie posiłki na ciepło pakowane w pojemniki nadające się do podgrzania w kuchenkach
mikrofalowych, NIE nadają się do podgrzania w piecach. Przed podgrzaniem należy usunąć folię ochronną lub
pokrywkę.
6. REZYGNACJA Z ZAMÓWENIA
Każdorazowo, Klient ma prawo do zwrotu bez podania konkretnej przyczyny. W tym celu wymagane jest
wysłanie wiadomości email z podaniem numeru zamówienia, oraz podaniem numeru rachunku bankowego do
przelewu zwrotnego. Rezygnacja jest możliwa do godziny 9:00 z zamówienia na dzień kolejny. Po tej godzinie
rezygnacja będzie obowiązywać od dnia następnego.
Przykład: rezygnacja przesłana w pon do 8:59 – brak dostawy na wtorek i dalej
rezygnacja przesłana w pon po 9:00 – brak dostawy na środę i dalej
Obowiązuje bezwzględne potwierdzenie wysłania wiadomości o rezygnacji poprzez kontakt telefoniczny pod
numerem: +48 533 828 102 a w przypadku braku możliwości skontaktowania się wysłanie SMS
potwierdzającego taki fakt.
7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OGÓLNE WARUNKI
7.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i
przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Administratorem danych jest firma OKO GROUP POLSKA IZABELA
BARTOSZEWICZ z siedzibą 83-010 Rotmanka ul. Żurawinowa 8. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane
osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach realizacji zamówienia oraz informowania o wprowadzonych
nowościach związanych z wykonywaną usługą. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można
dokonać kontaktując się z pracownikiem firmy OKO GROUP POLSKA listownie lub poprzez wysłanie
wiadomości email na adres: catering@saltandpepa.pl
7.2. Jako administrator, wykorzystujemy przekazane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe, wyłącznie w
celu:
– Zawarcia i wykonywania zawartych między Państwem a nami umów dotyczących usług cateringowych
– Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności księgowych, podatkowych i
informacyjnych
– Informowania o akcjach promocyjnych oraz nowości związanych z prowadzoną działalnością.
Z przekazanych danych będziemy korzystać przez okres niezbędny z punktu widzenia obowiązujących
przepisów prawa, zarówno w interesie Państwa jak i we własnym uzasadnionym interesie prawnym (np. w
związku z możliwymi konsekwencjami za nieprzechowywanie dokumentów).
Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyżej opisanych celów.
Przekazane przez Państwa dane możemy przekazywać podmiotom działającym w naszym imieniu lub na nasze
zlecenie, w szczególności świadczącym nam usługi prawne, księgowe, rozliczeniowe i doradcze. Podmioty te
również przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie otrzymanego zlecenia.
Ponadto, w razie konieczności i tylko w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, możemy przekazywać
Państwa dane innym administratorom danych działającym we własnym imieniu, które również zobowiązane są
do ich przetwarzania zgodnie z przepisami i w ściśle określonym celu:
a) Instytucjom finansowym pośredniczącym w rozliczeniach z Państwem
b) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.
c) Podmiotom współpracującym z Organizatorem tylko w zakresie obsługi niniejszej umowy
Przekazane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Jako osoby, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa, które wykonywać można poprzez
złożenie do SALT & PEPA jako administratora danych osobowych wniosku o:
1. Sprostowanie (poprawienie) swoich danych
2. Usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie
3. Ograniczenie przetwarzania lub nieusuwanie danych
4. Dostęp do danych, czyli informację o tym jakie Państwa dane są przetwarzane przez SALT & PEPA oraz o
przekazanie kopii danych
5. Przeniesienie danych do innego administratora
7.3. Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez
administratora, jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
Wnioski w opisanym powyżej zakresie należy składać w formie pisemnej na adres zakładu 83-032 Kolnik ul.
Tczewska 42, za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres:
catering@saltandpepa.pl
W każdej chwili, w sposób opisany powyżej mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, udzieloną
w momencie zawierania umowy zSALT & PEPA. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego
przetwarzania danych przez Administratora.
7.4.Serwis saltandpepa.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na
przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.
7.5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
7.6. Niniejszy dokument składa się z 4 ponumerowanych stron i jest własności firmy OKO GROUP POLSKA
Izabela Bartoszewicz. Obowiązuje zakaz kopiowania, powielania oraz modyfikowania niniejszej treści pod
groźbą sankcji prawnych.
SALT & PEPA
High Level Catering
83-032 Kolnik, Tczewska 42
tel. +48 533 828 102
Mail. catering@saltandpepa.pl